info@nhpc.org.np BETA

News

SNTITLEDate
1 मिति २०७७/०९/२७ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 11 Jan
2 मिति २०७७/०८/२८ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 13 Dec
3 मिति २०७७/०८/२० गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 05 Dec
4 प्रयोगात्मक अभ्यास (Internship Certificate) सम्बन्धी सुचना 13 Nov
5 मिति २०७७/०७/१६ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 01 Nov
6 मिति २०७७/०६/२३ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 12 Oct
7 अध्ययन सहमति बारे सुचना 04 Oct
8 मिति २०७७/०५/०८ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र बनेका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 23 Aug
9 बिदेशमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरूले NHPC बाट सहमती पत्रलिनका लागि पेस गर्नु पर्ने कागजात र प्रकृया 02 Jul
10 अध्यावधिक गर्न लाग्ने तह श्रेणी अनुसार शुल्क विवरण 01 Jul
11 प्रमाण पत्रलिन आउदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात 01 Jul
12 नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको सूचना 14 May
13 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) 02 Dec