News

SNTITLEDate
1 Licensing examination 17 Jun
2 2078-02-07 06 Jun
3 2078-02-11 06 Jun
4 NTC Notice 23 May
5 Covid-19 Notice 16 May
6 जनचेतनाको लागि जारी गरिएको अपिल 03 May
7 मिती २0७८–0१–१0 को निर्णय 29 Apr
8 मिती २०७७/१२/२६ को निर्णय 12 Apr
9 मिति २०७७/११/२२ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 06 Mar
10 मिति २०७७/११/४ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 16 Feb
11 मिति २०७७/०९/२७ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 11 Jan
12 मिति २०७७/०८/२८ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 13 Dec
13 मिति २०७७/०८/२० गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 05 Dec
14 प्रयोगात्मक अभ्यास (Internship Certificate) सम्बन्धी सुचना 13 Nov
15 मिति २०७७/०७/१६ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 01 Nov
16 मिति २०७७/०६/२३ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 12 Oct
17 अध्ययन सहमति बारे सुचना 04 Oct
18 मिति २०७७/०५/०८ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र बनेका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 23 Aug
19 बिदेशमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरूले NHPC बाट सहमती पत्रलिनका लागि पेस गर्नु पर्ने कागजात र प्रकृया 02 Jul
20 अध्यावधिक गर्न लाग्ने तह श्रेणी अनुसार शुल्क विवरण 01 Jul
21 प्रमाण पत्रलिन आउदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात 01 Jul
22 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) 02 Dec