info@nhpc.org.np BETA

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति M– २०७६÷०४÷१५

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को लागि यस परिषदलाई आवश्यक पर्ने तपसिलमा उल्लेखित सामान तथा विविध प्रकारका सेवाहरु आपूर्ति /सप्लाई गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित बिषयको काम गर्न स्वीकृत प्राप्त गरेका इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म कम्पनीहरुको सूची दर्ता गराउनु पर्ने भएकोले आफुले आपूर्ति/सप्लाई गर्ने सामान एंव सेवाहरु सँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाणपत्र/मूल्य अभिबृद्धिकर चुक्त्ता प्रमाण पत्र(कर चुक्त्ता प्रमाण पत्र समेत) को प्रमाणित प्रतिलिपि, बिगत बर्षहरुमा काम गरेको भए सो समेतको प्रमाणपत्र तथा सूची दर्ताको लागि छुट्टाछुट्टै कामको लागि छुट्टाछुट्टै खामबन्दी गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालय समयमा यस परिषदमा सुचि दर्ता गराउन हुन सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

            परिषदको लागि आवाश्यक वस्तु तथा सेवाहरु

१.मसलन्द तथा स्टेशनरीका सामानहरु आपूर्ति/सप्लाई ।
२.इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी सामानहरु आपूर्ति तथा मर्मत सम्भार कार्यहरु ।
३.छपाई सम्बन्धी कार्यहरु ।
४.पिउने पानी आपूर्ति
- Mineral Jar Water_ .
५.अफिस उपकरण : प्रिन्टर, फोटोकपी, फ्याक्स तथा कम्पुटर सम्बन्धी अन्य सामानहरु , टोनर(टोनर रिफिल), कार्टेज आपूर्ति तथा मर्मत सम्भार समेतका कार्यहरु, प्रोजेक्टर आदी ।
६.बिज्ञापन एजेन्सी ।
७.हवाई टिकट ।
८.चार पाङग्रे बोलेरो जिप , मारुती जिप्सी, दुई पाङग्रे हिरो होन्डा र बजाज डिस्कभर मोटरसाईकल मर्मत तथा  पाटपूर्जा सम्बन्धी ।
९. फनिर्चर सप्लाई तथा मर्मत कार्यहरु ।
१०.इन्टरकम टेलिफोन जडान तथा मर्मत कार्यहरु ।
११. सफ्टवयर बनाउने तथा मर्मत गर्ने कार्यहरु। 
१२. सुरक्षा गार्ड तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्य गर्ने जनशक्ति सप्लाई सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
१३. बिभिन्न मर्मतका कार्यहरु ।

द्रष्टब्य

१.रित पूर्वक परिषदमा प्राप्त भएका फर्म/कम्पनीहरुलाई  सूचिकृत गरिने छ । 
२.सूचिकृत भएका कम्पनी तथा फर्महरुले सन्तोषजनक सेवा तथा समयमा सामान सप्लाई नगरेको खण्डमा सूचिकरणबाट बिना सूचना हटाउन सकिने छ । यस उपर कुनै दाबी बिरोध गर्न पाइने छैन ।
३.यस सम्बन्धी जानकारी आवश्यक परेमा यस परिषदको कार्यालय, बाँसबारीमा सम्पर्क गरी जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छ ।
४.सुचिकृत भई सकेपछी कार्यहरु गर्न दरभाउ पत्र माग गरिने छ ।
५.सूचिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी अधिकार यस परिषदमा नै निहित रहनेछ ।

 

नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषद्
बाँसवारी, काठमाण्डौ
फोन नं : ४३७३११८, ४३७५०७९